Na Vašem soukromí nám záleží a není nám lhostejné, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji. Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů je poskytnout Vám informace, jaké osobní údaje uchováváme, zpracováváme a jak s nimi nakládáme a informovat Vás o Vašich právech.

Při zpracovaní́ osobních údajů se řídíme platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení EU“.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost FastMEDIC s.r.o., se sídlem V Zářezu 902/4, Praha 5, 158 00, IČ: 08244499. Preferujeme elektronickou komunikaci pomocí emailu [email protected] nebo na telefonu 420 731 115 016.

Subjekt osobních údajů

Subjektem údajů se rozumí ten, jehož osobní údaje jsou zpracovávány.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme vždy pouze v rozsahu nezbytně nutném. Při poskytování služby zpracováváme jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu objednávající osoby, případně IČ u osoby právnické. Dále také osobní údaje dalších osob podílejících se na organizaci. U těchto osob zpracováváme zpravidla jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, email, telefon a číslo bankovního účtu.

Obrazové, zvukové či jiné záznamy subjektů pořízené v během poskytování služby jsou zpracovávány pro veřejnou prezentaci a propagaci našich aktivit.

Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získáváme údaje o návštěvě webových stránek a další aktivitě na webových stránkách.

Používáme také službu Google Analytics, poskytovanou společností Google Inc., ketrá používá soubory cookies. Informace o užívání stránky jsou spolu s obsahem souboru cookie společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google užívá těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech: pro uzavření a plnění smlouvy, z důvodu oprávněných zájmů správce, se souhlasem subjektu osobních údajů nebo je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění zákonné povinnosti správce. 

Doba zpracování osobních údajů

Všechny osobní údaje zpracováváme jen po dobu nezbytně nutnou, minimálně však po dobu trvání smluvního vztahu. Obrazové, zvukové či jiné záznamy subjektů jsou zpracovávány po neomezenou dobu. V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu tří let nebo do odvolání souhlasu. Osobní údaje, které je nezbytné zpracovávat pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Předávání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje zásadně spravujeme uvnitř společnosti a nepředáváme je třetím stranám, není-li to nezbytné. Taková potřeba může vzniknout například v případě externích dodavatelů a spolupracovníků. V takovémto případě jsou s těmito subjekty uzavírány smluvní vztahy, které zajišťují zabezpečení předávaných osobních údajů v souladu s Nařízením EU.

Osobní údaje budou předány v případě vymáhání našich práv (například avšak nejen advokátovi). Pokud nám právní řád nebo orgán státní moci uloží povinnost, abychom mu předali osobní údaje, musíme tak učinit.

K předání osobních údajů může také dojít, pokud Vám budeme posílat zásilku prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Poskytovatel poštovních služeb je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn je zpracovávat jen pro účely doručení zásilky a poté osobní údaje bezodkladně smazat.

V případně předávání osobních údajů zpracovateli za účelem dalšího zpracování proběhne toto předání vždy na bázi smlouvy o zpracování osobních údajů za poskytnutí veškerých zabezpečení, aby osobní údaje byly chráněny v nejvyšší možné míře.

Zpracování osobních údajů provádí správce, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které správce využívá nebo využívat bude. Nikdy nedochází k předání osobních údajů subjektu se sídlem mimo Evropskou unii.

Poučení o právech subjektu osobních údajů

Vezměte prosím na vědomí, že máte právo:
a) vzít svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zpět
b) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
c) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
d) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
e) žádat o výmaz osobních údajů (Výmaz se však nedotkne údajů, které musíme podle zákona uchovávat. Pokud budeme vaše osobní údaje potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (například avšak nejen pokud máte vůči nám neuhrazenou pohledávku nebo v případě probíhajícího soudního řízení).

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů nebo v případě pochybností o zákonnosti zpracování osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete nastalou situaci řešit nejprve s námi.